Microsoft Lumia 535 - Kéo dài tuổi thọ pin

background image

Kéo dài tuổi thọ pin

Tận dụng tối đa điện thoại trong khi vẫn có được tuổi thọ pin bạn cần. Có các bước bạn có

thể làm để tiết kiệm pin trên điện thoại.
Để tiết kiệm pin:

Sạc thông minh

Luôn sạc đầy pin.

Chỉ chọn âm thanh bạn cần

Tắt những âm thanh không cần thiết, chẳng hạn như

âm thanh phím. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt

xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn TẤT

CẢ CÀI ĐẶT > nhạc chuông+âm thanh và chọn

âm thanh sẽ giữ.

Sử dụng tai nghe nhạc có dây

Sử dụng tai nghe nhạc có dây thay vì loa.

Sử dụng Tiết kiệm Pin

Bạn có thể cài điện thoại tự động tiết kiệm pin khi

mức pin thấp. Để kiểm tra tình trạng pin và bật chế

độ tiết kiệm pin và để bật Tiết kiệm Pin, trên màn

hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của

màn hình và nhấn TẤT CẢ CÀI ĐẶT > Tiết kiệm

Pin.
Khi điện thoại chuyển sang chế độ tiết kiệm pin, bạn

có thể không thay đổi được cài đặt của tất cả các

ứng dụng.

Thay đổi cài đặt màn hình điện thoại • Cài màn hình điện thoại tắt sau một thời gian

ngắn. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ

phía trên cùng của màn hình và nhấn TẤT CẢ CÀI

ĐẶT > màn hình khóa > Màn hình khóa sau.

• Thay đổi cài đặt màn hình xem nhanh. Để xem

nhanh thời gian và các thông báo khi di chuyển

điện thoại, trên màn hình bắt đầu, hãy trượt

xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn TẤT

CẢ CÀI ĐẶT > màn hình xem nhanh, sau đó

chuyển Màn hình xem nhanh sang hé nhìn. Để

tắt màn hình xem nhanh, hãy chuyển Màn hình

xem nhanh sang tắt. Không phải điện thoại nào

cũng hỗ trợ màn hình xem nhanh. Để biết tính

sẵn có, hãy truy cập vào www.microsoft.com/

mobile/support/wpfeatures.

• Sử dụng nhấn đúp để đánh thức điện thoại chỉ

khi cần. Để tắt tính năng này, trên màn hình bắt

đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

40

background image

hình, nhấn TẤT CẢ CÀI ĐẶT > chạm, sau đó

chuyển Đánh thức thành Tắt

. Không phải

điện thoại nào cũng hỗ trợ nhấn đúp. Để biết tính

sẵn có, hãy truy cập vào www.microsoft.com/

mobile/support/wpfeatures.

Giảm độ sáng màn hình

• Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía

trên cùng của màn hình và nhấn TẤT CẢ CÀI

ĐẶT > độ sáng. Đảm bảo Tự động điều chỉnh

được chuyển sang Tắt

. Chuyển Mức sang

thấp và chuyển Tự động điều chỉnh sang Bật

. Để có thể tự động thay đổi độ sáng màn

hình, điện thoại phải có thiết bị cảm quang. Để

biết tính sẵn có, hãy truy cập vào

www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures.

• Để giảm độ sáng màn hình khi chế độ tiết kiệm

pin được bật, trên màn hình bắt đầu, hãy trượt

xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn TẤT

CẢ CÀI ĐẶT > màn hình, sau đó chuyển Độ sáng

với Ứng dụng tiết kiệm pin thành Bật

.

Ngăn không cho các ứng dụng chạy

ẩn

Đóng các ứng dụng bạn không sử dụng. Để đóng

phần lớn các ứng dụng, hãy nhấn và giữ , sau đó

nhấn trên ứng dụng bạn muốn đóng.

Sử dụng các dịch vụ vị trí một cách

chọn lọc

Nếu bạn muốn giữ các dịch vụ vị trí ở trạng thái bật,

nhưng không muốn sử dụng các dịch vụ ghi hiện

diện, trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía

trên cùng của màn hình và nhấn TẤT CẢ CÀI ĐẶT.

Trượt đến ứng dụng, nhấn mọi người và chuyển

Sử dụng vị trí của tôi sang Tắt

.

Sử dụng kết nối mạng một cách chọn

lọc

• Cài điện thoại kiểm tra e-mail mới ít thường

xuyên hơn hay thậm chí chỉ khi có yêu cầu. Trong

mỗi hộp thư bạn có, hãy nhấn

> cài đặt >

đồng bộ cài đặt và chọn tần suất đồng bộ.

• Chỉ bật Bluetooth khi cần.
• Chỉ bật NFC khi cần. Để tắt tính năng NFC, trên

màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên

cùng của màn hình, nhấn TẤT CẢ CÀI ĐẶT >

NFC, sau đó chuyển Chạm để chia sẻ thành Tắt

. Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ

NFC. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

41

background image

www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures.

• Sử dụng kết nối Wi-Fi để kết nối vào internet, thay

vì kết nối dữ liệu di động.

• Ngừng không cho điện thoại dò tìm các mạng

không dây khả dụng. Trên màn hình bắt đầu, hãy

trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn

TẤT CẢ CÀI ĐẶT > Wi-Fi, sau đó chuyển kết nối

mạng Wi-Fi thành Tắt

.

• Nếu bạn đang nghe nhạc hoặc đang sử dụng

điện thoại, nhưng không muốn thực hiện hoặc

nhận cuộc gọi, hãy bật chế độ máy bay. Trên màn

hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng

của màn hình, nhấn TẤT CẢ CÀI ĐẶT > chế độ

máy bay, sau đó chuyển Trạng thái thành Bật

.

Kiểm tra việc sử dụng pin

Để kiểm tra xem những ứng dụng nào ngốn pin, trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ

phía trên cùng của màn hình và nhấn TẤT CẢ CÀI ĐẶT > Tiết kiệm Pin, sau đó trượt đến

mức sử dụng.