Microsoft Lumia 535 - Thêm ngôn ngữ soạn thảo

background image

Thêm ngôn ngữ soạn thảo
Bạn có thể thêm một số ngôn ngữ soạn thảo cho bàn phím và chuyển đổi giữa các ngôn ngữ

khi viết.
1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn TẤT CẢ

CÀI ĐẶT > bàn phím > thêm bàn phím.

2. Chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng để nhập và nhấn .

Mẹo: Để xóa một bàn phím cài đặt sẵn, hãy nhấn và giữ ngôn ngữ bạn không muốn sử

dụng, và nhấn xóa.

Chuyển đổi giữa các ngôn ngữ khi viết

Nhấn vào phím ngôn ngữ liên tục cho đến khi ngôn ngữ bạn muốn được hiển thị. Bố cục bàn

phím và gợi ý từ thay đổi theo ngôn ngữ được chọn. Phím ngôn ngữ chỉ hiển thị khi đã cài

đặt nhiều bàn phím.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

46