Microsoft Lumia 535 - Lưu ảnh của bạn và nội dung khác lên OneDrive

background image

Lưu ảnh của bạn và nội dung khác lên OneDrive

Bạn có thể tải các tập tin được lưu trên điện thoại lên OneDrive để truy cập dễ dàng từ điện

thoại, máy tính bảng và máy tính của mình.
Bạn cần có tài khoản Microsoft để kết nối điện thoại với OneDrive.
Nhấn vào OneDrive.
Tải ảnh lên

Nhấn và nhấn vào ảnh bạn muốn tải lên.

Mẹo: Để đặt điện thoại tự động tải ảnh hoặc video trong tương lai lên OneDrive, trên

màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn TẤT CẢ CÀI

ĐẶT. Trượt ngang đến ứng dụng và nhấn ảnh+máy ảnh > OneDrive.

Lưu tài liệu Office lên OneDrive

Nhấn vào Office, trượt đến địa điểm và nhấn vào điện thoại. Sau đó, hãy nhấn và giữ tập

tin bạn muốn lưu, sau đó nhấn lưu vào... > OneDrive.

Mẹo: Bạn cũng có thể lưu một tài liệu vào OneDrive trong khi làm việc trên nó. Nhấn

> lưu dưới dạng... và chuyển Lưu vào sang OneDrive. Nếu bạn thay đổi vị trí

Lưu vào, nó sẽ thay đổi vị trí mặc định cho tất cả các tập tin.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

30

background image

Khi lưu tài liệu Office lên OneDrive, bạn có thể tiếp tục làm việc trên tài liệu ngay tại nơi bạn

ngừng trước đó, trên bất cứ thiết bị nào được kết nối với tài khoản Microsoft của bạn.
Để lưu tài liệu Office vào điện thoại từ OneDrive, hãy mở tài liệu bạn muốn, nhấn

> lưu

dưới dạng... và chuyển Lưu vào thành điện thoại.
Lưu ảnh trở lại điện thoại từ OneDrive

Nhấn Ảnh, trượt đến album, nhấn OneDrive, chọn thư mục và ảnh bạn muốn và nhấn .