Microsoft Lumia 535 - Thiết lập Gia đình tôi

background image

Thiết lập Gia đình tôi
Bạn muốn kiểm soát những gì con bạn có thể tải về bằng điện thoại của chúng? Với Gia đình

tôi, bạn có thể hạn chế con mình không cho tải về những nội dung tính phí hoặc được phân

loại tuổi từ Store hoặc cửa hàng trò chơi.
Xbox không hỗ trợ tài khoản của con tại một số quốc gia hoặc khu vực có sẵn Windows Phone.
1. Truy cập vào https://www.windowsphone.com/family và đăng nhập vào tài khoản

Microsoft của bạn.

2. Thêm tài khoản bạn muốn vào Gia đình tôi.

3. Thay đổi cài đặt cho tài khoản của con bạn.
Để có thể thêm cài đặt Gia đình tôi, hãy chuyển đến https://familysafety.microsoft.com.