Microsoft Lumia 535 - Di chuyển bên trong một ứng dụng

background image

Di chuyển bên trong một ứng dụng

Có nhiều thứ hơn cho các ứng dụng của bạn hơn là những gì được nhìn thấy. Để tìm thêm

giao diện trong một ứng dụng, hãy trượt sang trái. Để khám phá các hành động khác, hãy sử

dụng menu tùy chọn.
Trong hầu hết các ứng dụng, để chuyển đến một giao diện khác, hãy trượt sang trái.

Tìm thêm các tùy chọn trong một ứng dụng

Nhấn vào

.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

13

background image

Trong menu tùy chọn, bạn có thể tìm thấy các cài đặt và hành động bổ sung không được hiển

thị dưới dạng biểu tượng.