Microsoft Lumia 535 - Thêm các hiệu ứng đặc biệt hấp dẫn cho ảnh của bạn

background image

Thêm các hiệu ứng đặc biệt hấp dẫn cho ảnh của bạn
Nâng chỉnh sửa ảnh lên cấp độ cao hơn – thêm các hiệu ứng đặc biệt hấp dẫn cho ảnh yêu

thích của bạn với Lumia Creative Studio.
Để tải xuống ứng dụng Lumia Creative Studio hoặc kiểm tra xem bạn đã có phiên bản mới

nhất chưa, hãy truy cập vào www.windowsphone.com. Lumia Creative Studio có thể không

có sẵn cho tất cả các kiểu điện thoại.
Nhấn Lumia Creative Studio và nhấn vào ảnh bạn muốn chỉnh sửa.
Điều chỉnh lại ảnh

Nhấn và chọn tỷ lệ hoặc xoay ảnh của bạn.
Áp dụng bộ lọc

Nhấn vào .
Nâng cao ảnh

Nhấn và chọn kiểu nâng cao.
Làm mờ một phần của ảnh

Nhấn vào

> làm mờ nền. Bạn có thể chọn vùng bạn muốn làm mờ và điều chỉnh độ

mờ.
Thêm màu sắc cho ảnh

Nhấn vào

> điểm màu. Chọn màu từ bảng màu và áp dụng màu đó vào ảnh. Khi bạn

đã hoàn tất, hãy nhấn .
Lưu ảnh đã chỉnh sửa

Nhấn vào

> lưu.

Mẹo: Để trở lại ảnh ban đầu, hãy nhấn

> trở về bản gốc.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

92