Microsoft Lumia 535 - Thêm chuyển động vào ảnh

background image

Thêm chuyển động vào ảnh
Sử dụng ứng dụng Lumia Cinemagraph để tạo hiệu ứng động cho ảnh tĩnh và làm cho chúng

có vẻ gần giống như thật.
Để tải xuống ứng dụng Lumia Cinemagraph hoặc kiểm tra xem bạn đã có phiên bản mới nhất

chưa, hãy truy cập vào www.windowsphone.com. Lumia Cinemagraph có thể không có sẵn

cho tất cả các kiểu điện thoại.
1. Nhấn vào Lumia Cinemagraph.

2. Để chụp ảnh, hãy nhấn và nhấn vào màn hình.

3. Chọn những vùng bạn muốn tạo hình động và nhấn .

4. Để lưu ảnh được tạo động, hãy nhấn vào .

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

87