Microsoft Lumia 535 - Gọi cho số mới gọi gần nhất

background image

Gọi cho số mới gọi gần nhất
Bạn vẫn còn một số từ muốn nói với bạn bè? Hãy gọi lại cho họ. Trong giao diện nhật ký cuộc

gọi, bạn có thể xem thông tin về các cuộc gọi bạn đã thực hiện và đã nhận.
1. Nhấn và trượt đến lịch sử.

2. Nhấn vào tên hoặc số điện thoại.