Microsoft Lumia 535 - Sử dụng giọng nói của bạn để gọi điện

background image

Sử dụng giọng nói của bạn để gọi điện
Bạn có thể sử dụng giọng nói của mình để gọi cho một số liên lạc.
1. Bấm và giữ .

2. Đọc Call và tên của số liên lạc.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

58

background image

Mẹo: Bạn cũng có thể sử dụng tính năng quay số bằng giọng nói với tai nghe Bluetooth.

Tính năng này không khả dụng trong tất cả các ngôn ngữ. Để có thông tin về các ngôn ngữ

được hỗ trợ, hãy truy cập vào www.windowsphone.com.