Microsoft Lumia 535 - Sử dụng quay số nhanh để gọi liên lạc yêu thích

background image

Sử dụng quay số nhanh để gọi liên lạc yêu thích
Gọi cho những liên lạc quan trọng nhất của bạn một cách nhanh chóng bằng quay số nhanh.
1. Để thêm một liên lạc vào quay số nhanh, hãy nhấn Mọi người, trượt đến danh bạ

nhấn liên lạc bạn muốn thêm.

2. Nhấn và giữ số điện thoại của liên lạc này, sau đó nhấn thêm vào quay số nhanh.
Gọi cho một liên lạc bằng quay số nhanh

Nhấn , trượt đến quay số nhanh và nhấn vào một liên lạc.