Microsoft Lumia 535 - Tạo cuộc gọi hội nghị

background image

Tạo cuộc gọi hội nghị
Điện thoại của bạn hỗ trợ cuộc gọi hội nghị giữa 2 hoặc nhiều người. Số lượng người tham

gia tối đa có thể thay đổi, tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ mạng.
1. Gọi người đầu tiên.

2. Để gọi điện cho người khác, hãy nhấn .

3. Khi cuộc gọi mới được trả lời, hãy nhấn vào .
Để thêm nhiều người hơn, hãy nhấn lại vào .
Có cuộc trò chuyện riêng tư với ai đó

Chạm vào và chạm vào tên người đó hoặc số điện thoại. Cuộc gọi hội nghị sẽ được chuyển

sang trạng thái giữ. Những người khác vẫn có thể tiếp tục cuộc gọi hội nghị.
Để trở lại cuộc gọi hội nghị, hãy chạm vào .