Microsoft Lumia 535 - Trả lời cuộc gọi bằng tin nhắn văn bản

background image

Trả lời cuộc gọi bằng tin nhắn văn bản
Bạn không thể trả lời cuộc gọi vì hiện không tiện nói chuyện? Bạn có thể trả lời người gọi

bằng tin nhắn văn bản.
1. Khi ai đó gọi cho bạn, hãy nhấn NHẮN TIN TRẢ LỜI.

2. Nhấn nhập nội dung tin nhắn... và nhập tin nhắn.
Bạn chỉ có thể trả lời bằng tin nhắn văn bản cho cuộc gọi từ những số liên lạc được lưu trong

điện thoại.
Bật hoặc tắt trả lời bằng tin nhắn văn bản

Nhấn >

> cài đặt và chuyển Nhắn tin trả lời sang Bật

hoặc Tắt

.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

59

background image

Chỉnh sửa tin nhắn văn bản được viết sẵn

Nhấn >

> cài đặt > chỉnh sửa tin nhắn trả lời và chỉnh sửa trả lời bạn muốn.