Microsoft Lumia 535 - Chia sẻ số liên lạc

background image

Chia sẻ số liên lạc
Bạn có thể dễ dàng chia sẻ liên lạc với bạn bè.
1. Trên màn hình bắt đầu, hãy nhấn vào Mọi người và trượt đến danh bạ.

2. Nhấn vào một liên lạc và nhấn

> chia sẻ liên lạc > .

3. Chọn cách bạn muốn chia sẻ và thực hiện theo hướng dẫn.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

67