Microsoft Lumia 535 - Lưu một số điện thoại từ một tin nhắn đã nhận

background image

Lưu một số điện thoại từ một tin nhắn đã nhận
Bạn có nhận được tin nhắn từ một người mà số điện thoại của họ chưa được lưu trong hub

Mọi người không? Bạn có thể dễ dàng lưu số điện thoại vào một mục nhập danh sách liên

lạc mới hoặc hiện có.
1. Nhấn vào Nhắn tin.

2. Trong danh sách cuộc trò chuyện, hãy nhấn vào một cuộc trò chuyện và nhấn > .

3. Nhấn vào , chỉnh sửa số điện thoại và loại số điện thoại, sau đó nhấn vào .

4. Chỉnh sửa chi tiết liên lạc khác, bao gồm cả tên và nhấn vào .

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

64