Microsoft Lumia 535 - Liên kết số liên lạc

background image

Liên kết số liên lạc
Bạn có các mục nhập riêng rẽ của cùng một số liên lạc từ các dịch vụ mạng xã hội hoặc các

tài khoản e-mail khác nhau không? Bạn có thể liên kết nhiều số liên lạc để thông tin của họ

nằm trong một thẻ liên lạc duy nhất.
Nhấn vào Mọi người, sau đó trượt đến danh bạ.
1. Nhấn vào số liên lạc chính bạn muốn liên kết với và nhấn vào .

2. Nhấn vào chọn một liên lạc và nhấn vào số liên lạc sẽ được liên kết.
Hủy liên kết số liên lạc

Nhấn vào số liên lạc chính và , sau đó nhấn vào số liên lạc sẽ được bỏ liên kết và hủy liên

kết.