Microsoft Lumia 535 - Tạo, chỉnh sửa hoặc xóa một nhóm liên lạc

background image

Tạo, chỉnh sửa hoặc xóa một nhóm liên lạc
Bạn có thể tạo các nhóm liên lạc để gửi tin nhắn cho nhiều người cùng lúc hoặc để chỉ xem

các cập nhật mạng xã hội từ các thành viên trong nhóm. Ví dụ, bạn có thể thêm các thành

viên gia đình vào cùng một nhóm và tiếp cận với họ một cách nhanh chóng với cùng một tin

nhắn.
Nhấn vào Mọi người, sau đó trượt đến phòng.
1. Nhấn vào > Nhóm.

2. Viết tên cho nhóm và nhấn vào .

3. Nhấn vào và nhấn vào một số liên lạc. Để thêm số liên lạc khác, hãy nhấn lại vào .

4. Nhấn vào .

Mẹo: Đã có một nhóm có tên Bạn bè tốt nhất trong điện thoại của bạn.

Thêm số liên lạc mới vào nhóm

Nhấn vào nhóm, sau đó nhấn vào > và nhấn vào một số liên lạc.
Xóa số liên lạc trong một nhóm

Nhấn vào nhóm và nhấn vào . Nhấn vào số liên lạc và nhấn vào xóa khỏi nhóm.
Đổi tên nhóm

Nhấn vào nhóm, sau đó nhấn vào

> đổi tên và viết tên mới.

Xóa nhóm liên lạc

Nhấn vào nhóm và nhấn vào

> xóa.