Microsoft Lumia 535 - Gửi trả lời tự động

background image

Gửi trả lời tự động
Nếu bạn đang đi nghỉ hoặc vắng mặt, bạn có thể gửi trả lời tự động cho các e-mail trong khi

bạn vắng mặt.
1. Nhấn vào >

> cài đặt > trả lời tự động.

2. Chuyển Trạng thái thành Bật

, viết trả lời và nhấn .