Microsoft Lumia 535 - Liên kết nhiều hộp thư dưới dạng một hộp thư đến hợp nhất

background image

Liên kết nhiều hộp thư dưới dạng một hộp thư đến hợp nhất
Nếu bạn có nhiều tài khoản e-mail, bạn có thể chọn những hộp thư đến bạn muốn liên kết

với nhau trong một hộp thư đến. Hộp thư đến hợp nhất cho phép bạn xem nhanh tất cả e-

mail.
1. Trên màn hình bắt đầu, hãy chạm vào hộp thư.

2. Nhấn vào

> liên kết hộp thư đến.

3. Trong danh sách các hộp thư đến khác hãy nhấn vào những hộp thư đến bạn muốn liên

kết với hộp thư đến đầu tiên.

4. Nhấn vào đổi tên hộp thư đến được liên kết, viết tên mới cho hộp thư và nhấn vào .
Hộp thư đến hợp nhất mới sẽ được ghim vào màn hình bắt đầu.
Hủy liên kết hộp thư đến hợp nhất

Trên màn hình bắt đầu, hãy nhấn vào hộp thư đến hợp nhất và nhấn

> hộp thư đến

được liên kết. Trong danh sách, hãy nhấn vào hộp thư đến bạn muốn hủy liên kết và nhấn

vào hủy liên kết.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

79