Microsoft Lumia 535 - Mở e-mail từ màn hình bắt đầu

background image

Mở e-mail từ màn hình bắt đầu
Với hình xếp e-mail trực tiếp, bạn có thể mở e-mail trực tiếp từ màn hình bắt đầu.
Từ hình xếp, bạn có thể nhìn thấy số lượng e-mail chưa đọc và xem mình có nhận được e-

mail mới hay không.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

75

background image

Bạn có thể ghim một số hộp thư vào màn hình bắt đầu. Ví dụ, dành một hình xếp cho e-mail

công việc và một hình xếp khác e-mail cá nhân. Nếu bạn liên kết nhiều hộp thư vào một hộp

thư đến hợp nhất, bạn có thể mở e-mail từ tất cả các hộp thư đến trong một hình xếp.
Để đọc e-mail, hãy chạm vào lớp này.