Microsoft Lumia 535 - Thêm hộp thư Exchange vào điện thoại

background image

Thêm hộp thư Exchange vào điện thoại
Bạn có muốn có sẵn e-mail, liên lạc và lịch cho công việc, cho dù bạn ngồi trước máy tính hay

đang di chuyển cùng điện thoại của mình không? Bạn có thể đồng bộ nội dung giữa điện

thoại và máy chủ Microsoft Exchange.
Chỉ có thể thiết lập Exchange nếu công ty bạn có máy chủ Microsoft Exchange. Ngoài ra, người

quản trị CNTT của công ty bạn phải kích hoạt Microsoft Exchange cho tài khoản của bạn.
Trước khi bắt đầu thiết lập, hãy chắc chắn rằng bạn có những mục sau đây:
• Một địa chỉ e-mail công ty
• Tên máy chủ Exchange (hãy liên hệ với phòng CNTT của công ty bạn)
• Tên miền của mạng (hãy liên hệ với phòng CNTT của công ty bạn)
• Mật khẩu của bạn cho mạng văn phòng
Tùy thuộc vào cấu hình máy chủ Exchange, bạn có thể cần nhập thông tin bổ sung trong quá

trình thiết lập. Nếu bạn không biết thông tin chính xác, hãy liên hệ với phòng CNTT của công

ty bạn.
1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn TẤT CẢ

CÀI ĐẶT > email+tài khoản.

2. Nhấn vào thêm tài khoản > Exchange.

3. Nhập địa chỉ e-mail và mật khẩu Exchange của bạn, sau đó nhấn đăng nhập.
Trong quá trình thiết lập, bạn có thể xác định nội dung và tần suất bạn muốn điện thoại đồng

bộ với máy chủ. Để đồng bộ nội dung bổ sung, hãy thay đổi cài đặt tài khoản Exchange.