Microsoft Lumia 535 - Thiết lập tài khoản truyền thông xã hội

background image

Thiết lập tài khoản truyền thông xã hội
Thiết lập các tài khoản dịch vụ mạng xã hội.
Nhấn vào ứng dụng mạng xã hội bạn muốn đăng nhập, chẳng hạn như Facebook, và thực

hiện theo hướng dẫn được hiển thị.
Để tải về các ứng dụng mạng xã hội khác, hãy nhấn Store.

Mẹo: Khi bạn đăng nhập vào một tài khoản, các liên lạc trong tài khoản này sẽ tự động

được nhập. Để chọn tài khoản nào sẽ hiển thị trong danh sách liên lạc, trên màn hình

bắt đầu, hãy nhấn Mọi người, trượt đến danh bạ và nhấn

> cài đặt > lọc danh

sách liên hệ.