Microsoft Lumia 535 - Trả lời một tin nhắn

background image

Trả lời một tin nhắn
Không để bạn bè phải chờ – trả lời tin nhắn ngay lập tức.
1. Nhấn vào Nhắn tin.

2. Trong chuỗi hội thoại, hãy nhấn vào cuộc trò chuyện có chứa tin nhắn.

Mẹo: Nếu có điện thoại SIM kép, bạn có thể chọn SIM được sử dụng để gửi tin nhắn.

Nhấn vào

. Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ SIM kép. Để biết tính khả dụng,

hãy truy cập vào www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

3. Nhấn vào hộp tin nhắn và viết tin nhắn.

4. Nhấn vào .
Chuyển tiếp tin nhắn

Trong chuỗi hội thoại, hãy nhấn vào cuộc trò chuyện, nhấn và giữ tin nhắn bạn muốn chuyển

tiếp, sau đó nhấn chuyển tiếp.
Trước khi chuyển tiếp tin nhắn, bạn có thể chỉnh sửa những gì được viết, thêm hoặc xóa phần

đính kèm.