Microsoft Lumia 535 - Mã truy cập

background image

Mã truy cập

Tìm hiểu tác dụng của các mã khác nhau trên điện thoại.

Mã PIN
(4-8 chữ số)

Mã này bảo vệ thẻ SIM chống lại việc sử dụng

trái phép hoặc được yêu cầu để truy cập vào

một số tính năng.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

132

background image

Bạn có thể cài điện thoại yêu cầu mã PIN khi

bật điện thoại.
Nếu bạn quên mã này hoặc mã không được

cung cấp cùng với thẻ, hãy liên hệ với nhà

cung cấp dịch vụ mạng của bạn.
Nếu nhập sai mã này 3 lần liên tiếp, bạn sẽ

cần mở khóa mã bằng mã PUK.

PUK

Mã này cần để mở khóa mã PIN.
Nếu mã này không được cung cấp cùng với

thẻ SIM, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ

mạng.

Mã bảo vệ (mã khóa, mật khẩu)
(tối thiểu 4 chữ số)

Mã này giúp bạn bảo vệ điện thoại chống sử

dụng trái phép.
Bạn có thể cài điện thoại yêu cầu mã khóa do

bạn xác định.
Giữ kỹ mã ở nơi an toàn tách biệt với điện

thoại.
Nếu bạn quên mã này và điện thoại bị khóa,

điện thoại sẽ yêu cầu dịch vụ. Bạn có thể phải

trả phụ phí và tất cả dữ liệu cá nhân trên điện

thoại có thể bị xóa.
Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với điểm

chăm sóc gần nhất cho điện thoại của bạn

hoặc liên hệ với đại lý bán điện thoại cho bạn.

IMEI

Mã này được sử dụng để nhận dạng điện

thoại trong mạng. Bạn cũng có thể cần phải

cung cấp số này cho các dịch vụ điểm chăm

sóc hoặc đại lý bán lẻ điện thoại của bạn.
Để xem số IMEI, hãy quay số *#06#.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

133