Microsoft Lumia 535 - Sử dụng kết nối tốc độ cao

background image

Sử dụng kết nối tốc độ cao

Tận dụng tối đa kết nối mạng – sử dụng kết nối nhanh nhất có sẵn và được hỗ trợ bởi điện

thoại.
Đảm bảo thẻ SIM đã được lắp.
1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn TẤT CẢ

CÀI ĐẶT > mạng di động+SIM.

2. Nhấn Tốc độ kết nối cao nhất để kiểm tra xem loại kết nối nhanh nhất của điện thoại có

được chọn không.
Thanh trạng thái ở phía trên cùng của màn hình cho bạn biết kiểu kết nối hiện tại.