Microsoft Lumia 535 - Kết nối sử dụng Wi-Fi Sense

background image

Kết nối sử dụng Wi-Fi Sense
Dễ dàng kết nối với điểm truy cập Wi-Fi công cộng bằng ứng dụng Nhận biết Wi-Fi.
Nhận biết Wi-Fi kết nối điện thoại với các điểm truy cập Wi-Fi công cộng và chấp nhận các

điều khoản sử dụng giúp bạn khi cần. Nhận biết Wi-Fi cũng có thể chia sẻ thông tin liên lạc

của bạn nếu bạn muốn.
1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn > Nhận

biết Wi-Fi.

2. Chuyển Kết nối với điểm truy cập Wi-Fi thành Bật

.

Mẹo: Chia sẻ các điểm truy cập Wi-Fi với bạn bè, những người cũng sử dụng Nhận biết

Wi-Fi. Chuyển Chia sẻ mạng Wi-Fi tôi chọn sang Bật

.