Microsoft Lumia 535 - Làm việc năng suất với các ứng dụng Office

background image

Làm việc năng suất với các ứng dụng Office
Điện thoại của bạn có phiên bản di động của các ứng dụng Microsoft Office.
Bạn có thể:
• Xem lại các ghi chú và tài liệu của bạn, thực hiện các thay đổi vào phút cuối hoặc tạo tài

liệu mới

• Xem và chỉnh sửa bản trình bày PowerPoint
• Tạo, xem và chỉnh sửa sổ làm việc Microsoft Excel
• Lưu tập tin Office vào OneDrive và bắt đầu lại từ nơi bạn dừng trước đó khi bạn trở lại

máy tính của mình

• Truy cập vào dịch vụ Office 365
Với SharePoint Workspace Mobile, bạn có thể mở, chỉnh sửa và lưu tài liệu Microsoft Office

trên SharePoint 2010 hoặc các trang web SharePoint Online.