Microsoft Lumia 535 - Làm việc với e-mail và lịch trên điện thoại và máy tính PC

background image

Làm việc với e-mail và lịch trên điện thoại và máy tính PC
Bạn có thể sử dụng các địa chỉ e-mail khác nhau cho công việc và giải trí. Bạn có thể thêm

nhiều hộp thư vào điện thoại và sử dụng cùng một tài khoản e-mail trên cả điện thoại và máy

tính PC, cho dù tài khoản này là tài khoản Outlook, Office 365, hay bất kỳ tài khoản e-mail

nào khác. E-mail và lịch của bạn luôn được đồng bộ và bạn có thể tham gia vào các cuộc họp

trực tiếp từ thư mời lịch. Bạn có thể sử dụng e-mail và lịch tích hợp, ví dụ, để khi bạn có một

cuộc họp sắp tới, bạn có thể xem danh sách người tham dự, và với một lần nhấn, truy cập vào

bất kỳ cuộc thảo luận nào qua e-mail hoặc tin nhắn văn bản bạn đã có với một người tham

dự.