Microsoft Lumia 535 - Sử dụng điện thoại công ty

background image

Sử dụng điện thoại công ty

Tài khoản công ty trên điện thoại sẽ giúp bạn làm việc.
Nếu bạn có điện thoại cơ quan, công ty có thể tạo một tài khoản công ty để giữ thông tin

trong điện thoại của bạn được an toàn hơn, cho phép bạn truy cập vào tài liệu hoặc thông

tin từ bên trong mạng của công ty và thậm chí cung cấp các ứng dụng hoặc hub giúp bạn

làm việc.
Nếu công ty của bạn có sẵn các ứng dụng, bạn sẽ được cung cấp tùy chọn tải về ngay sau khi

hoàn tất việc thêm tài khoản công ty vào điện thoại. Nếu một ứng dụng không có sẵn cho

đến sau khi bạn đã thiết lập tài khoản của mình, công ty của bạn có thể cho bạn biết cách để

có nó.
Hub công ty cho phép bạn có được tất cả các loại thông tin công ty ở một nơi – chẳng hạn

như tin tức, chi phí, ứng dụng hoặc truy cập vào cửa hàng của công ty. Việc cài đặt hub hoạt

động giống như cách cài đặt ứng dụng của công ty – nếu hub có sẵn, bạn sẽ có tùy chọn để

thêm nó sau khi bạn đã thêm tài khoản công ty. Nếu công ty của bạn phát triển hub sau này,

bạn sẽ được cung cấp cách khác để thiết lập hub khi có sẵn.
Hầu hết các tài khoản công ty đều bao gồm chính sách. Chính sách công ty cho phép công

ty bổ sung biện pháp an toàn vào điện thoại của bạn, thường là để bảo vệ thông tin bí mật

hoặc thông tin nhạy cảm.
Để thiết lập tài khoản công ty, trên màn hình bắt đầu, hãy trượt từ phía trên cùng của màn

hình và nhấn TẤT CẢ CÀI ĐẶT > nơi làm việc.
Để biết thêm thông tin về giải pháp kinh doanh, hãy truy cập vào aka.ms/

businessmobilitycenter.