Microsoft Lumia 535 - Tiếp tục với tài liệu trên một thiết bị khác

background image

Tiếp tục với tài liệu trên một thiết bị khác

Bạn có thể lưu tài liệu Office lên OneDrive và tiếp tục công việc của mình trên một thiết bị

khác.
1. Khi làm việc trên một tài liệu Office, hãy nhấn

> lưu dưới dạng....

2. Nhấn vào Lưu vào > OneDrive.

3. Nhấn vào lưu.
Bây giờ bạn có thể mở tài liệu từ OneDrive trên một thiết bị khác và tiếp tục từ nơi bạn dừng

trước đó.